Auchmuty, Rosemary, University of Reading, United Kingdom