Munro, Vanessa, University of Nottingham., United Kingdom