Margaret Noodin. Gijigijigaaneshiinh Gikendaan / What the Chickadee Knows. Wayne State University Press, 2020. 96 pp. ISBN: 9780814347508.

 

https://www.wsupress.wayne.edu/books/detail/what-chickadee-knows

 

 

Gii-naanogonagizi Gashkadino-Giizis 2020 mii gii-onaabanjigaadeg gaa-ozhibii'iged Giiwedinoodin (Margaret Noodin zhayaaganaashiiwinikaazod) imaa New York Times ji-waabanda'iwemagak. Ogii-onaabandaan Naomi Shihab Nye iw ozhibii'igan "Landing Here," mii wenzikaamagak iw oshki-mazina'igan What the Chickadee Knows. Geget miikawaadad, mii ekidod Nye. "Note the movements of snow, cold and wind and the flapping of wings," ikido. Mayaginaagwad dash gegoo, indinendam. Zhaaganaashiimong eta ozhibii'igaade imaa babaamaajimo-mazina'iganing. Nitam dash gii-aano-ozhibii'ige Giiwedinoodin Anishinaabemong. Aandi gaa-izhaamagak iw Anishinaabemowin? Naasaab initaagwadoon niw ikidowinan menwendang Nye: Biboon, boonipoon, booniiwag. Apii noondamang gaa-ozhibii'igaadeg Zhaaganaashiimong eta, gaawiin ginoondanziimin iniw naasaab-ikidowinan (https://www.nytimes.com/2020/11/05/magazine/poem-landing-here.html).

 

Aapiji niminwendam aginjigaadeg o'ow mazina'igan. Aapiji niminwendam apiitendamowaad egindaasojig. Zhaaganaashiimong dash eta aginjigaade, gaawiin gakina maakawaadadinig daa-waabanjigaadesinoon. Mii wenji-ozhibii'amaan o'ow ozhibii'igan niin. Niwii-tazhindaan ezhi-miikawaadak ezhi-apiitendaagwak o'ow mazina'igan Anishinaabemong.

 

Aaniin keyaa ge-dazhindamaan iniw "poetry" ezhinikaadeg Anishinaabemong? Gaawiin ayaamagasinoon i'iw ikidowin. Gii-gikinoo'amawid Giiwedinoodin ji-gagwe-nitaa-Anishinaabemoyaan, ogii-wiindaanan "dibaajimowinensan." Niwii-wiindaanan niin "nagamonensan" omaa. Moozhag onagamonan Giiwedinoodin onow "poems." Mii wenji-izhinikaadamaan onow ozhibii'iganan "nagamonensan."

 

Ji-ozhibii'ang onow nagamonensan Anishinaabemong, booch ji-michi-giizhitood Giiwedinoodin oshki-ikidowinan. Chi-mewinzha ogii-ozhibii'aan nagamonensan Anishinaabemong a'aw Anishinaabekwe Bemwewegiizhigookwe (Jane Johnston Schoolcraft), gaawiin dash baatayiinosiiwag bakaan Anishinabeg enishinaabewibii'angwaa nagamonensan. Dibishkoo a'aw Chi-Anishinaabekwe gaa-ozhibii'iged Bemwewegiizhigookwe, Giiwedinoodin gidadibaajimotaagonaan Anishinaabewakiing. Nitam gaa-ozhibii'ang mazina'iganing Weweni gaye ogii-tibaadodaan Anishinaabewakiing, anooj dash bakaan akiing gaye ogii-tibaadodaanan. Gijigijigaaneshiinh Gikendaan dash geget ojiibikaawan omaa gidakiiminaang. Aapiji odibaadodaanan aki, nibi, miinawaa giizhig, ezhi-miikawaadakin, ezhi-wiidookaagoyang giinawind Anishinaabeg.

 

Jibwaa-maajitaayaan dibaadodamaan iniw nagamonensan, booch ji-wiindamooneg awenen aawiyaan, ezhi-gikenimag aw Giiwedinoodin. Mekadebinesiikwe indizhinikaaz. Migizi indoodem, Wezhaawashkwiikwegamaag indoonjibaa, Gakaabikaang dash indaa noongom. Baawiting izhinikaade ishkonigan wenjibaawaad indinawemaaganag. Ingii-nakweshkawaa Giiwedinoodin imaa Minowakiing gii-maajii-nandagikendamaan ji-anishinaabemoyaan. Miish nitam gaa-gikinoo'amawid aw gikinoo'amaagewikwe. Apiitendaagwad ji-wiindamooneg o'ow onzaam apane ikidowag Anishinaabeg ezhi-inawendiyang.

 

Nitami-waawiindamaagewining ikido Giiwedinoodin, "The first section of the book illustrates the way Anishinaabemowin blends philosophy, science, and psychology while the second half traces less commonly known histories or provides a less common view of well-known events" (ix). O'ow nitam gaa-ozhibii'iang geget naasaab izhinaagwad omazina'iganing Weweni. Onow nagamonensan dibaajimoomagadoon ezhi-anishinaabewaadiziyang, ezhi-anishinaabeyendamang. Izhibii'ige ow keyaa Giiwedinoodin waabanda'inang ezhi-nametwaajigaadenig gakina onow gegoon omaa gidakiiminaang. Odoozhibii'aan:

 

Apii Manidoo-giizisoons basangwaabid

gaye gaawiin bazhiba'ansiimaan

ge-bimaadagendamaan dwaa'ibaaning

mii mikwendamaan Ode'imini-giizis

miskwiiwid miskwaawaasiged giizhigong.

(32)

 

Giizis basangwaabi, inendamowinan bimaadagaamagadoon. Mii ow keyaa ezhi-waabanda'iwed Giiwedinoodin ezhi-aanikoobijigaadegin aki miinawaa inendamowin. Miish gaye aabajitood ezhi-anokiimagak Anishinaabemowin ji-waabanda'inang o'ow: "ge-bimaadagendamaan" ikido, ezhi-aabajitood "bimaadagaa" miinawaa iw ojiibikens "-end" ji-idang "inendamowin."

 

Baatayiinadoon onow dinowa ikidowinan mazina'iganing. Omichi-giizhitoon imaa nagamonensing "Agoziimakakiig idiwag" ow ikidowin "nibwaakaamashkawajisiiwaad"—nibwaakaawin miinawaa mashkawajiwinji-michi-giizhitood oshki-mazinibii'igan naanaagadawendamowining. Aapiji minwaabadad Anishinaabemowin ji-doodaming o'ow. Gaawiin gigashkitoosiin ji-doodaman o'ow Zhaganaashiimong. Booch ji-aanike-atooyan ikidowinan, ezhi-izhichiged Giiwedinoodin, ekidod "frozen by design" Zhaaganaashiimong apii ekidod "nibwaakaamashkawajisiiwaad" Anishinaabemong.

 

Moozhag gaye odayaabajitoon Giiwedinoodin "inwewinensan," naasaab inwewinens aabajitoong ji-maajiibii'iged. Nitaa-waabanda'iwemagad o'ow "Bi Boniig." "Boon" maajitaamagad endaso-beshibii'iganing, bakaan dash edaming: "Boonipon apii biboong / Boonitamaang... / Boonigidetaadiwag... / Booniiwag... / Boonam..." ("Bi boniig" gaye ezhinikaadeg gegaa naasaab initaagwad iw ikidowin "biboong"). Aapiji nitaawichige apii naasaab ojiibikensan aawanzinog, dibishkoo igo iw nagamonens "Nizhosagoons gemaa nisosagoons daso-biboonagadoon": "ziibiins ani-ziibi ziibiskaaj / ziigibiig ziigwanindagwag." Gakina onow ziib/ziig- inwewinensan odoojiibikensiman bakaanadoon.

 

Ishkwaaj waawiindamoonang Giiwedinoodin gaa-bi-izhiwebak mewinzha, mayaginaagozi'inang dash. Iwedi mazina'iganing nitam gaa-ozhibii'ang, Weweni, miziwe akiing ogii-tazhindaan. Gii-waabanda'iwe ezhi-aabajichigaadenig Anishinaabemowin ji-dazhinjichigaadenig miziwe aki. O'ow dash mazina'iganing ogichi-waabandaan Anishinaabewaki, mii maajitaamagak chi-mewinzhajibwaa-ayaawaad gosha Anishinaabeg omaa akiing. "Gaabiboonoke" mii iw apii maajitaamagad ow dibaajimowin (gemaa ge ow aadizookaan?). Mii o'ow gegoo aaningodinong ezhichiged Giiwedinoodin: Zhaaganaashiimod, ikido "glaciers;" Anishinaabemod dash, ikido "Gaabiboonoke," dazhimaad a'aw aadizookaanan. Nagamonensing "Nimanaajitoomin nibi" gaye dazhinjigaazo "Nookomis Nibi-giizis" Anishinaabemong, "her silver brilliance" eta ikidoomagad Zhaaganaashiimong. Mii onow "doorways between eras and worldviews" ezhi-wiindang imaa nitami-waawiindamaageng.

 

Omaa niizho-ozhibii'iganing, nitaa-waabanjigaade gaa-izhichigewaad Zhaaganaashag, gaawiin dash ekwaanig odibaajimowin Giiwedinoodin. Gaa wiikaa ikidosiin iw ikidowin "colonization," maagizhaa onzaam gaawiin aawanzinoon iw ikidowin Anishinaabemong. Aaningodinong niwaabamaag ingiw chi-ayaa'aag ezhi-dazhindamowaad gaa-bi-izhiwebadinig, gaa-dagoshininid Zhaaganaashan. Gegiinawaa, gaawiin ikidosiiwag iw ikidowin dibaajimowaad. Waabanda'iwe dash Giiwedinoodin ezhi-inakamigadinig. Iw nagamonensing "Wanaanimizimigad" giwaabandaamin gaa-izhiwebiziwaad awesiinyag gaa-meshkwadoonamaageng noopiming. Maagizhaa omaa maamawi-nitaa-ikido Giiwedinoodin: "biniskwaabiiginamigad / gaa-maajitamigag." Mii o'ow gaa-inakamigak: gaa-biniskwaabiiginamigak gakina gegoo.

 

Zoongi-dazhinjichigaade gaa-biniskwaabiginamigak imaa nagamonensing "Bingwi-nanaandawi'iwe-nagamowin." Geget nagamowin izhinaagwad, niiwing maajitaamagadoon beshibii'iganan naasaab: "anaambiig, anaamaabik / mikwendamang giizhigoon mikwenimangwa." Zanagad gaa-izhiwebak imaa Gaa-mitaawangaagamaag miinawaa Mitaawangaa-Ziibiins. Gaawiin dash naasaab aawanzinoon. Mii enenjigaadeg: "noondawangwa, nagamotamangwa / ... / ganawenindizowaad ezhi-bakaaniziwaad / giiwe-gizhibaabizowaad apane."

 

Gashkenjigaade iw nagamowinens "Bingwi-nanaandawi'iwe-nagamowin," bakaan dash nagamowinens, "Mazinaazod Oshki-miin-gamigong" geget nishkaazitaagoziimagad. "...aanawi" maajitaamagadoon ishkwaaj-beshibii'iganan, giimoojigidaazoomagak. Ishkwaabii'ige dash "aanawi gonemaa indaawaaj waa-mikaadiyang." Ganabaj, inendang, geyaabi gigashkitoomin ji-maamawi-mino-ayaayang. Aanind nagamonensing waabanjichigaade o'ow, dibishkoo "Maori Manaia," endazhi-maaminonenjigaadeg ezhi-anami'aanid Maori-Anishinaaben. Aapiji dash niminwendaan ezhi-dibaajimotang Giiwedinoodin ow nagamonens-mazinibii'igan "Gete-Mazinaagochigaans." Maagizhaa onaanaagadawendaan iw inendamowin, "Land Back" ezhinikaadeg Zhaaganaashiimong. Ikido:

 

Robben Island azhenamawaawaad aaskigwan

Bedloe's Island azhenamawaawaad esan

mii waa-minisiinoowiyang azhegiiweyang

mayagitaagoziyang.

(72)

 

Aaniin waa-inakamigak giniigaaniiminaang giishpin azhenamaageng? Gaawiin Anishinaabe odakiim azhenamaageng eta. Aaniin waa-inakamigak ji-aazhenamawaawaad aaskigwan miinawaa esan? Aaniin waa-izhiwebiziyang ji-azhegiiweyang mayagitaagoziyanggaawiin mayagitaagozi'igoosiwang, mayagitaagoziyang ji-nisidotaadiyang, onzaam ginandawendaamin nisidotaadiwin. Mii o'ow aki ezhi-dazhindang Giiwedinoodin omaa nagamonensing Gijigijigaaneshiinh Gikendaan. Mii ow Anishinaabe-akiiwang, endazhi-gashkichiged Anishinaabe miziwe bakaan awiyan, bakaan bemaadizijin ji-manaajitood enaadizinid. Mii o'ow dinowa aki nando-abiitamaan.

Kai Pyle, University of Illinois, Urbana-Champaign