PremoliM. Indigeneity and the Anthropocene. Transmotion, v. 7, n. 2, p. 1-26, 17 Nov. 2021.