[1]
PremoliM., “Indigeneity and the Anthropocene”, Transmotion, vol. 7, no. 2, pp. 1-26, Nov. 2021.